Et kollegium i naturskønne omgivelser med masser af muligheder for alle. Der opfordres til at du som beboer deltager aktivt og holder dig ajourført med begivenheder på kollegiet.

Denne folder giver en kort introduktion til Trørød Kollegiet og hvilke muligheder der foreligger.

Kollegiets hjemmeside findes på tkol.dk. Her findes alle relevante oplysninger om kollegiet, liste over aktive folk m.m.

Introduktion

Trørød Kollegiet er en selvejende institution med kollegiets bestyrelse som øverste myndighed. Kollegiet består af 20 huse i 8 rækker med i alt 96 lejligheder. Lejlighederne er på 57m2 + loftrum, terrasse, køkkenhave og forhave. Endvidere hører der en fælles græsplæne til hvert hus. Fælles er også centerbygningen. Her opsættes relevante opslag og endvidere findes her følgende faciliteter:

Kollegiets drift

Kollegiet er selvstyrende med en bestyrelse og et beboerråd. De enkelte rækker bør holde rækkemøde en gang om måneden, hvor der bl.a. drøftes punkter, som efterfølgende tages op på et beboerrådsmøde. Man bør ydermere deltage ved kollegiets generalforsamlinger, som afholdes to gange årligt.

Bestyrelse

Bestyrelsen står for den økonomiske drift af kollegiet. Bestyrelsen består af to repræsentanter fra DTU, to udpeget af Rudersdal kommunalbestyrelse samt to fra beboerrådet. De to sidstnævnte vælges på de halvårlige beboermøder.

Beboerråd

I beboerrådet sidder X medlemmer. Beboerrådet har fast møde en gang om måneden. På møderne diskuteres forslag og punkter fra bestyrelsen og rækkemøderne.

Beboerrådets opgaver er at varetage kollegianernes fælles interesser, overvåge kollegiets tilstand, og sørge for god ro og orden på kollegiet. Beboerrådet råder over konto 25, som er bestyrelsens bevilling.

TODO: Gælder det her stadig?
Beboerrådet kan bevilge beløb på op til 5.000 kr. til projekter, udvalg og nyanskaffelser til gavn for kollegiet og dets beboer. Større beløb skal bevilges på beboermøder eller ved urafstemning. Alle er velkomne til at foreslå beboerrådet anvendelse af konto 25.

Beboerrådet benytter hjemmesiden tkol.dk og e-mails til kommunikation og information, hvorfor rådet opfordre alle til at holde sig ajourført her (bl.a. indkaldelse til diverse møder og havedage).

Polyteknisk Kollegieselskab + Inspektør

TODO: Opdatér med aktuel information
Kollegiet er tilknyttet en inspektørordning, der holder til på Kampsax Kollegiet ved DTU. Ordningen består af et mindre inspektørkorps, der tager sig af inspektøropgaverne på flere PKS-kollegier.

Inspektøren har faste kontortider på Trørød Kollegiet hver dag fra 13:00 til 14:00, hvor de kan træffes i eller omkring centerbygningen.

Inspektørordningen kan kontaktes pr. e-mail: insp@pkskollegier.dk

Stillinger på Trørød Kollegiet

Udover beboerrådet findes der på kollegiet en række udvalg og enkeltpersoner, der er med til at skabe rammerne om fællesskabet.

Centerleder

Centerlederstillingen er et lønnet job, hvor man varetager det daglige opsyn med centerbygningen og står for udlån af festlokalerne. Endvidere er centerlederen kasserer for konto 25.

Centerleder kan ligeledes ydes nøglehjælp. Det koster 50 kroner mellem 8 og 20, og ellers 100 kroner.

Centerlederens åbningstider kan findes på hjemmesiden, og centerlederends dør. Ydermere kan centerlederen kontaktes på centerleder@tkol.dk.

Rengøring

Rækkerepræsentanter

Udvalg

Barudvalg

Netudvalg

Renovationsudvalget

© 1971-2018 Trørød Kollegiet